Personuppgifter

section-5943e86

Information om hur vi behandlar personuppgifter

Solarhome AB samlar in personuppgifter genom att du själv lämnar dessa till oss, exempelvis för att bli kund men också i andra situationer. Till exempel via hemsidan, på fysiska blanketter, i kontakt med kundservice eller försäljning, via e-post, brev eller kontaktformulär. När personuppgifter lämnas till oss får den som lämnar sina personuppgifter information om hur vi hanterar personuppgifter.

Vi samlar bara in personuppgifter för ändamål som har stöd i gällande dataskyddsförordning. Det vanligaste är att uppgifterna samlas in för behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal. Ändamålen är till exempel att ingå ett avtal med oss, få en offert, köpa en produkt eller hantering av kundserviceärenden.

De kategorier av personuppgifter som vi vanligtvis samlar in är:
- Kundinformation (uppgifter som behövs för att kunna bli kund hos oss, t ex namn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-postadress)
- Köpinformation (köpta produkter och tjänster, kreditvärdering betalningshistorik, kundnummer)
- Teknisk information (elförbrukning, el- och nätleverantör, anläggningsnummer, byggnadstyp)
- Serviceinformation (korrespondens i specifika ärenden, uppgifter om köp samt eventuella klagomål eller reklamationer)

Med vårt berättigade intresse som grund behandlar vi data för marknadsföring, försäljning av produkter, för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Andra ändamål för vår behandling av personuppgifter kan ha sin legala grund i olika lagkrav, det vill säga där vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse, exempel på sådana ändamål är behandling av personuppgifter enligt bokföringslagen för fakturering.

Dina personuppgifter kan komma att utlämnas till våra underentreprenörer, såsom takmontörer. Endast de som behöver tillgång till personuppgifterna för att utföra överenskommen tjänst har behörighet att komma åt och hantera dessa.
Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. För sålda produkter är detta 36 månader eller tid som täcker vårt garanti-åtagande. Vissa uppgifter kan dock behöva sparas för längre tid för att uppfylla andra legala krav, till exempel bokföringslagen där vi behöver spara uppgifter i 7 år.
Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga.

Var och en har rätt att få information om i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av Solarhome AB. Berörd person kan på begäran få information om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker, vilken laglig grund som föreligger och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut.
Var och en har rätt att begära rättelse av sin egen kundinformation om den är felaktig eller behandlad i strid med gällande rätt. Solarhome AB raderar personuppgifter då laglig grund saknas för att behålla uppgifterna. Våra kunder har rätt att omgående få sina personuppgifter raderade om något av följande gäller:
- behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta
- uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för
- behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för det ändamålet
- informationen har inte behandlats enligt förordningen
- du motsätter dig behandling som sker efter en intresseavvägning och de berättigade skälen inte väger tyngre än ditt intresse
- radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Solarhome använder "cookies" för att funktioner och tjänster på webbplatsen ska fungera på rätt sätt.

  • 023 - 381 16 40
  • info@solarhome.se
  • Vikavägen 147
  • 79195 Falun
  • Org nr: 559221-9504